Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia o zatrudnieniu

PROJEKT: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”

 NR: WND-RPSL.09.01.05-24-0096/20-002

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Wisła.

W ramach projektu realizowana będzie aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez realizację poniższych form wsparcia:

  1. Klub Aktywnych w Wiśle: miejsce, do którego uczestnicy projektu będą mogli przychodzić, przebywać w przyjaznej atmosferze, prowadzić rozmowy z zatrudnionym w Klubie specjalistą i wymieniać doświadczenia z pozostałymi uczestnikami, oraz z lokalną społecznością.
  2. Wsparcie indywidualne z psychologiem– dla wszystkich uczestników projektu – 2h/osoba.
  3. Spotkania z doradcą zawodowym z elementami opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, tj. Indywidualny Plan Działania (IPD) w wymiarze min. 3 godzin zegarowych na uczestnika.
  4. Wsparcie pracownika socjalnego – każdy uczestnik projektu spotka się z pracownikiem socjalnym (spotkania indywidualne): I spotkanie: 3h/UP, kolejne spotkania 1h/UP x 14 miesięcy.
  5. „Trening umiejętności społecznych” – zajęcia grupowe po 16 h/gr; program: skuteczna komunikacja z otoczeniem, nawiązywanie pozytywnych relacji międzyludzkich, przełamywanie barier izolacji, pełnienie ról społecznych, samodzielność, podejmowanie decyzji, korzystanie z usług, urzędów.
  6. „Trening umiejętności ekonomicznych” – zajęcia grupowe po 16 h/gr; program: planowanie wydatków, bilansowanie wpływów i wydatków, kształtowanie orientacji w cenach towarów i usług, planowanie zakupów, radzenie sobie ze stresem zadłużenia.
  7. Indywidualne konsultacje z dietetykiem, średnio 5h/osoba (min. 2h na osobę)
  8. Wsparcie osób niepełnosprawnych dla 12 osób:

a)Rehabilitacja – średnio 45h/osoba.

b)Terapia zajęciowa – zajęcia grupowe, średnio 3h/tydzień przez okres 14 miesięcy.

c)Wsparcie trenera pracy – 80 h/miesiąc przez okres 14 miesięcy.

9. Szkolenia – dla 20 osób, dostosowane do indywidualnych potrzeb mające na celu dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb rynku pracy – średnio 50h/osoba (min. 30h/osoba).

10. Staże zawodowe dla 10 osób – średnio 4 miesiące płatnego stażu w firmach/instytucjach z województwa śląskiego.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle  – tel. 33 855 35 53 e-mail: mops@um.wisla.pl

Wartość projektu: 722 185,25zł

Kwota dofinansowania: 613 857,46zł

Dokumenty rekrutacyjne:


Do góry