Aktualności

Noworoczne spotkanie seniorów 2019 r

Noworoczne spotkanie seniorów to impreza, która co roku odbywa się w naszym mieście. W tym roku spotkanie to zorganizowano w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Centrum w dniu 24 lutego.   W spotkaniu uczestniczyli wiślańscy seniorzy, którzy w roku 2018 ukończyli 80 rok życia i starsi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował zaproszenia do 466 osób. Dla takiej grupy przygotowano też paczki oraz drobne upominki wykonane przez osoby niepełnosprawne na zajęciach prowadzonych w MOPS przez P. Ewę Lazar. W spotkaniu uczestniczyło około 180 osób. Przybyłym seniorom umilił czas zaproszony na tę okoliczność zespół muzyczny – Kapela Wisła.

Więcej „Noworoczne spotkanie seniorów 2019 r”

Zasady udzielania wsparcia określa ustawa z dnia 4 listopad 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin„ZA Życiem” /Dz. U. 2016r. poz.1860/


Kto może skorzystać z uprawnień:
• każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: 
o ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
o nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
• kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
• kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: 
o poronienia,
o urodzenia dziecka martwego,
o urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
o urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:
• posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto, zaświadczenie wydane przez:
• lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
• lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
• specjalistę w dziedzinie pediatrii,
Oraz wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4.000,-złotych.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. Wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód miesięczny nie przekracza 800 zł brutto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł brutto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie realizowane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko a miesięczny dochód brutto przekracza 800 zł na osobę w rodzinie, traci uprawnienie do świadczenia. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia.

Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego dla drugiego i kolejnych dzieci w przedziale wiekowym do 18 lat w rodzinie.

Od nowego okresu zasiłkowego tj. od 1 października 2017 roku  osoby samotnie wychowujące dziecko będą miały prawo do świadczenia 500+ tylko w przypadku gdy na rzecz dziecka zasądzone zostały przez sąd świadczenia alimentacyjne od drugiego rodzica. Wyjątki od tej zasady określa ustawa w art.8 ust.2.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚLE 

43 – 460 WISŁA PL. B.HOFFA 3 

TEL . 033/855-35-53, FAX 033/855-29-95

Email: mops@um.wisla.pl
epuap: /MOPS_WISLA/SkrytkaESP

Godziny otwarcia:

– poniedziałek, środa  od 7.00 – 15.00

– wtorek, czwartek od 7.00 – 16.00

– piątek od  7.00- 13.00


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie „RODO”.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
    w Wiśle ( 43-460) , Plac B. Hoffa 3 reprezentowany przez Panią Magdalenę Bosowską kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle,
    a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
    z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Wiśle z Panią Agnieszką Sutor za pomocą adresu : iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dane Osobowe – RODO”, dostępnej pod adresem:

www.bip.wisla.pl

Administrator Danych Osobowych

Do góry