Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje o jednostce

STATUT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle powołano Uchwałą nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisły, w dniu 17 kwietnia 1998 roku i nadano Statut, w oparciu o który Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.

Kolejne Uchwały Rady Miasta Wisła: nr XLI/288/2001 z dn. 20 grudnia 2001 roku; nr XVII/241/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku; nr XXXI/411/2017 z dn. 29 czerwca 2017 roku; wskazują MOPS jako jednostkę budżetową podległa Radzie Miasta, określają siedzibę przy Placu Hoffa 3 w Wiśle i zmieniają Statut w zakresie:

  1. Postanowień ogólnych
  2. Celów i zadań
  3. Zasad działania i organizacji MOPS
  4. Zasad gospodarki finansowej
  5. Postanowień końcowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle powołano Uchwałą nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisły, w dniu 17 kwietnia 1998 roku i nadano Statut, w oparciu o który Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.

Kolejne Uchwały Rady Miasta Wisła: nr XLI/288/2001 z dn. 20 grudnia 2001 roku; nr XVII/241/2016  z dn. 28 kwietnia 2016 roku; nr XXXI/411/2017 z dn. 29 czerwca 2017 roku; wskazują MOPS jako jednostkę budżetową podległa Radzie Miasta, określają  siedzibę przy Placu Hoffa 3 w Wiśle i zmieniają Statut w zakresie:

  1. Postanowień ogólnych
  2. Celów i zadań
  3. Zasad działania i organizacji MOPS
  4. Zasad gospodarki finansowej
  5. Postanowień końcowych.

MOPS realizuje cele i zadania gminy z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności:
1) przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia,
2) prowadzi pracę socjalną,
3) prowadzi i rozwija niezbędną infrastrukturę socjalną,
4) dokonuje analizy i oceny zjawisk społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

3) ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm,),
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1390 ),
12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
13) ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.),
14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 r. poz. 1058).


Do góry