Dodatki Energetyczne

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

   1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;

    2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;

    3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 –  wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 –  kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

–   ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);

– obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402);

–    uchwała  nr VII/107/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego