Aktualności

Składamy Państwu życzenia spokoju i miłości.

Niech czas wzajemnego obdarzania się dobrem, będzie radosny i rodzinny.

Pracownicy MOPS w Wiśle.


Więcej o: opiekun prawny ukr
Kancelaria TRAKTAT, Szymon Tatka, Joann Świba

Ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka z terytorium Ukrainy

Wniosek osoby oraz wniosek instytucji o ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka (które przybyło na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi) bez opieki swoich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z prawem polskim.

Wniosek do sądu może złożyć m.in.:

 • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem lub
 • osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po jego wjeździe do Polski i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku lub
 • przedstawiciele organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom lub
 • inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

WNIOSEK MUSI BYĆ ZŁOŻONY W JĘZYKU POLSKIM

Dla osób przebywających na terenie powiatu cieszyńskiego właściwym jest Sąd Rejonowy
w Cieszynie, ul. Garncarska 8 Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Додаток до заяви особи або установи на призначення ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА дитини (яка прибула на територію Польщі з території України внаслідок бойових дій) без опіки батьків чи законних опікунів, відповідно до польського законодавства.

Заява до суду може подати, зокрема,

 • особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною або
 • особа, яка взяла під опіку неповнолітнього після його в’їзду до Польщі та здійснює його в день подання заяви або
 • представники організацій, що надають допомогу іноземцям або
 • інші особи або організації в рамках своїх завдань.

ЗАЯВКА МАЄ БУТИ ЗАПОВНЕНА ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

До компетенції осіб, які перебувають у Цешинському повіті, належить районний суд

у Цешині, вул. Гарнцарська(Garncarska) 8, Відділення ІІІ Сім’ї та Неповнолітніх


ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY / ПІЛЬГА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Gdzie można składać:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle; 43-460 Wisła Pl. B. Hoffa 3

Godziny otwarcia:

– poniedziałek, środa  od 7.00 – 15.00

– wtorek, czwartek od 7.00 – 16.00

– piątek od  7.00- 13.00

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł). W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 • nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokładny adres pobytu w Wiśle (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),
 • numer polskiego rachunku bankowego (wskazane).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

Wniosek można pobrać:


Pomoc materialna dla uchodźców to jeden z elementów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie świadczenia będą realizowane niezwłocznie, po otrzymaniu środków rządowych, przekazanych przez Wojewodę.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do:

 1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczenia wychowawczego,

3) świadczenia dobry start – na wyprawkę szkolną 300+ (ale od następnego roku szkolnego, bo na obecny nie można już składać wniosków),

4) pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne),

5) rodzinnego kapitału opiekuńczego,

6) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (które wejdzie do życia od kwietnia).

Wniosek np. o 500+ , 300+ lub RKO należy składać do ZUS  w formie elektronicznej.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to, że ukraińskie matki mogą korzystać z większości dostępnych obecnie świadczeń na dzieci, poza wsparciem z Funduszu Alimentacyjnego.

Problemem będzie Becikowe, ponieważ przepisy wymagają zaświadczenia, że matka pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz świadczenia, które uzależnione są od posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przepisy nie mówią o możliwości potwierdzenia dysfunkcji zdrowotnej zagranicznym dokumentem i dlatego potrzebne będzie wyrobienie orzeczenia w powiatowym zespole.

O wspomniane wyżej świadczenia będzie mógł wnioskować nie tylko rodzic, ale również opiekun tymczasowy, ustanowiony przez sąd.

Wniosek o świadczenia powinien zawierać numer PESEL wnioskodawcy i dziecka.

Pomoc bez wywiadu (świadczenia w trybie ustawy o pomocy społecznej)

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia:

– pieniężne- jak zasiłek okresowy, celowy

– niepieniężne – posiłek, schronienie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne poradnictwo

na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wsparcie odbywać się będzie na ogólnych zasadach, przy czym uchodźca będzie składał oświadczenie o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i dochodowej, a w trakcie prowadzonego postępowania nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy.

Obywatele Ukrainy, będą mogli skorzystać ze specjalnego jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł na jedną osobę. Będzie je można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie. Wniosek o świadczenie będzie można składać w MOPS, a jego przyznanie nie będzie wymagać wydania decyzji administracyjnej.

Obecnie jeszcze nie ma określonego wzoru wniosku, aby ubiegać się o świadczenie.

Obywatelowi Ukrainy może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem spełniania kryterium kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na podstawie odrębnych przepisów.


Szanowni Państwo,

17 marca br. pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o świadczenie Rodzinne 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Pomogą w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS. Każdy będzie miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących świadczeń rodzinnych oraz złożenia elektronicznego wniosku o 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

Pracownicy bielskiego Oddziału ZUS będą do Państwa dyspozycji 17 marca br. w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku , ul. Beskidzka 4, w godz. 8:00 do 12:00,
 • Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, ul. Wyzwolenia 69,  w godz. 9:00 do 13:00,
 • Gminnym Klubie Sportowym Radziechowy-Wieprz, Wieprz 940, w godz. 9.30 do 13.30.

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego

Z wyrazami szacunku

Monika Willmann

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Analiz

ul. Krasińskiego 34,36

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 825 22 16


Szanowni Państwo,

z objętej wojną Ukrainy każdego dnia przybywają do naszego kraju i regionu uchodźcy poszukujący schronienia.
Wielu z nas, poruszonych ich sytuacją, oferuje pomoc materialną, ale też udostępnia dach nad głową w postaci domu, mieszkania, czy pokoju.
Aby ta pomoc była skuteczniejsza, uruchomiony został specjalny dwujęzyczny serwis www.slaskiedlaukrainy.pl koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Osoby mogące ugościć uchodźców podają kilka informacji o tym kogo i gdzie mogą przyjąć oraz swoje dane kontaktowe, aby ułatwić bezpośredni kontakt ze sobą.
Nie jest to narzędzie dla samorządów czy instytucji, tylko prosta baza lokalowa przygotowana
z myślą o mieszkańcach – prywatnych osobach, które chcą pomóc, a nie zawsze wiedzą jak zacząć.
Stąd apel do Wszystkich Państwa o rozesłanie informacji i linka do swoich rodzin, znajomych i współpracowników o rozpowszechnianie ww. adresu za pośrednictwem mediów społecznościowych i stron internetowych, które w dzisiejszym świecie są najszybszym i najszerszym nośnikiem informacji. Niech to narzędzie ułatwi mieszkańcom regionu dotarcie z pomocą do wszystkich, którzy pomocy u nas szukają.

Pomoc ta będzie tym skuteczniejsza im łatwiej i szybciej obie strony będą mogły się znaleźć.

Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,

/-/ Jarosław Wesołowski                                             /-/ Grzegorz Baranowski

Dyrektor Departamentu                                              Dyrektor

Europejskiego Funduszu Społecznego                      Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

                                                                                   Województwa Śląskiego


Szanowni Państwo,

odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Zachęcamy do ich umieszczenia na Państwa stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także do drukowania i przekazywania uchodźcom w wersji papierowej.

Uwagi do przesłanego materiału oraz propozycje informacji, które mogą stanowić uzupełnienie do ulotki, prosimy przesyłać na adres PomocUkrainie@prezydent.pl.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Szefa Kancelarii

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Komunikat NFZ – BEZPŁATNA OPIEKA MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Z wyrazami szacunku

Alina Kucharzewska

Zastępca dyrektora Biura Wojewody

Tel. 797 934 177, 32 2077265


Jak rozmawiać z uchodźcami.

Witam Was serdecznie

W sobotę wieczorem miałam szkolenie z Oleną Finashyną – terapeutką ukraińskiego pochodzenia. W sobotę wróciła z Ukrainy (ratowała swoich). Dzieliła się z nami swoimi przeżyciami, ale przede wszystkim swoim warsztatem pracy, doświadczeniem w udzielaniu pomocy uchodźcom. Chcę się z Wami podzielić tym, co wysłuchałam.

 1. Podstawowe potrzeby: Kiedy Ukraińscy uchodźcy przyjadą do Wisły, prawdopodobnie pierwszy szok już minie. Należy jednak pamiętać, że po takiej traumie Twój gość może nie odczuwać głodu, potrzeb fizjologicznych, potrzeby snu. Jeśli nie może zasnąć na leżąco – nie nalegaj. Niech śpi w pozycji siedzącej – każda godzina snu jest na wagę złota. Kiedy największe napięcie związane z traumą minie – położy się;
 2. Sposób porozumiewania się:
 • Nie ważne, czy znasz język ukraiński, czy nie. Dla uchodźcy ważny jest ciepły ton głosu, Twój spokojny oddech, dotknięcie: dłoni, pleców (tzw miejsce bezpiecznie), czy też przytulenie.
 • Możesz korzystać z tłumacza w telefonie – dzisiejsza technologia pozwala w każdych warunkach korzystać z tłumacza (nagrywanie i tłumaczenie – bez potrzeby wpisywania)
 • Jeśli znasz język rosyjski – raczej zrezygnuj z używania go. Istnieje duże ryzyko, że dla Twojego gościa to będzie język wroga – źle będzie reagował.
 1. Jeśli będziesz gościć/ spotkasz mężczyznę – może mieć duże wyrzuty sumienia, że uciekł z kraju, zamiast go bronić – podkreśl, że zrobił to, co najważniejsze – obronił rodzinę i dał jej bezpieczeństwo.
 2. Ataki paniki – To naturalne, że myśli Twojego gościa/gości będą uciekać za granicę, do ojczyzny. Jeśli będziesz obserwował ataki paniki – zadbaj, żeby skupił/skupili się na tym, co jest tu i teraz: co widać, co słychać, sam spokojnie, głęboko oddychaj – Twój spokój będzie się udzielał.

Przypominam, że są w Wiśle miejsca, które są przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy – informacja na stronie Urzędu Miasta.

W sprawie uczniów z Ukrainy – jestem gotowa do udzielenia wsparcia.

Masz jeszcze jakieś pytania? dzwoń, lub pisz.

Psycholog, psychoterapeuta
Alina Duda

nr telefonu: 730-795-510


Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie

Witam serdecznie
Zdecydowałam się napisać do rodziców pod wpływem wielu rozmów z uczniami… po wysłuchaniu ich
obaw, lęków, niechęci… obserwując ich pogubienie, wynikające z odczuwanej destabilizacji oraz
poczucia zagrożenia. Oczywiście – większość z nich pokazuje, że nic ich nie obchodzi, jednak
zapewniam, że w większości, to tylko maska.
Dlatego właśnie zabieram głos nie po to, by mobilizować Państwa do pomocy uchodźcom, (chociaż
uważam, że to czas, żeby uczyć nasze pociechy solidarności, empatii, wrażliwości na krzywdę) ale żeby
uwrażliwić Was na bardzo trudną sytuację Waszych dzieci – bez względu na to, w jakim są wieku. Jeśli
chodzi o małe dzieci – przede wszystkim często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele z tego, co mówią
dorośli, dzieci rozumieją. Jeśli nie rozumieją słów – odbierają emocje, tak trudne dla nas – dorosłych, a
tym bardziej dla nich. W jeszcze trudniejszej sytuacji są nastolatki – które są bombardowane przez
socialmedia informacjami – zarówno tymi prawdziwymi, jak i fakenews’ami, tworzonymi po to, by
szerzyć panikę. Stąd moja prośba do Was:

 1. Zwracajcie uwagę, co oglądacie, czego słuchacie i o czym oraz w jaki sposób mówicie – czego
  słuchają Wasze dzieci. Oczywiście – że dzieci słyszą, ale istotne jest to, czy wiadomości
  nacechowane są Waszym lękiem. Słuchając wiadomości, dyskutujecie, analizujecie sytuację na
  wszystkie możliwe strony – w efekcie dzieci nie mają pojęcia, na ile mogą czuć się bezpiecznie –
  zwłaszcza, kiedy widzą, że dorośli boją się.
 2. Jeśli dziecko zapyta Was o wojnę – najpierw dopytajcie, co już wie. Zdementujcie fałszywe
  wiadomości. O faktach rozmawiajcie w wyważonym tonie, spokojnie. Połóżcie nacisk na fakt, że
  jesteśmy silnym krajem, mamy rodziny, które wspierają się, pomagają.
 3. Jeśli dziecko nie pyta – ale słyszy informacje – zapytajcie, czy wszystko rozumie… czy chce
  porozmawiać
  I jeszcze jedno. Powracamy do szkół – bardzo proszę o wyrozumiałość. Uczniowie mogą mieć problemy,
  ze skupieniem się, motywacją do nauki, mogą pojawić się lub nasilić zaburzenia lękowe.
  W razie jakichkolwiek pytań, potrzeby skorzystania ze wsparcia psychologa. Zapraszam do kontaktu.

Psycholog, psychoterapeuta
Alina Duda

nr telefonu: 730-795-510


Do góry