Jesteś tutaj:

Kategoria: Usługi opiekuńcze

W gminie Wisła dobiegła końca realizacja projektu „Usługi społeczne w gminie Wisła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 r (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany był w okresie 01.07.2021-31.12.2022 r. Jego pełny koszt stanowiła kwota 1 366 872,00 zł, z czego 1 271 190,96 zł  zł stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich. Gmina Wisła przystępuje obecnie do działań zapewniających trwałość realizacji usług na poziomie zbliżonym do tych w projekcie, w postaci gotowości do zapewnienia 20 miejsc w Klubie Seniora, a także zapewnienia opiekunów i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z dokumentacją projektową tzw. wskaźnikiem kluczowym, przy czym warto podkreślić, iż ostateczna ilość świadczonych usług oraz zatrudnionego personelu zależna będzie od zgłoszenia się zapotrzebowania na dany rodzaj usługi oraz rozpatrywanej indywidualnie adekwatności ich przyznania danej osobie. Osoby zainteresowane udziałem w działaniach zapewniających trwałość projektu mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle.


Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić, a także rodzinom z dziećmi przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz.1598).

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
  • pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
  • rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • pomoc mieszkaniową;
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania zawarto w Uchwale Rady Miejskiej w Wisła Nr XXXV/469/2017 z dnia 30.11.2017r.

Do góry