Jesteś tutaj:

Kategoria: Świadczenie pięlęgnacyjne

Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia pielęgnacyjnego udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, pl. B. Hoffa 3  tel. 033 855 35 53

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pl. B. Hoffa 3

Warunki uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od sytuacji dochodowej rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
1) orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
2) orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów.
2) osoba wymagająca opieki:
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub
rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i
korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:
1 583 zł miesięcznie (obowiązuje od 01 stycznia 2019 r.)

1 830 zł miesięcznie (obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.)

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  9 listopada w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M.P 2018 poz. 1099).

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1) świadczenia rodzicielskiego lub
2) świadczenia pielęgnacyjnego lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
   wychowawczego  lub
5) zasiłku dla opiekuna
– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.


Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.


PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.
Niepoinformowanie instytucji wypłacającej świadczenie pielęgnacyjne o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.


     Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Opiekun:

1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (do wglądu)
2. Kopia świadectwa pracy / dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej / decyzja
ZUS o rezygnacji z pobierania świadczeń.
3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, że nie podejmuje zatrudnienia lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pobiera świadczeń z ZUS i KRUS, nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej w związku ze sprawowaniem
osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.
4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, że nie legitymuje się własnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
5. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

————-
W przypadku jeżeli opiekunem jest osobą inną niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki – dodatkowo:
– akty zgonu rodziców / postanowienie o pozbawieniu praw rodzicielskich rodziców / orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców / osoby wymagającej opieki
– oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o braku innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu
————-

Osoba wymagająca opieki:
1. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
2. Oświadczenie o stanie cywilnym.
3. Dziecko do 16 roku życia – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
4. Osoba powyżej 16 roku życia – Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa ( z adnotacją – od kiedy istnieje niepełnosprawność)
5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w okresie od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia – dokument potwierdzający, że w tym okresie osoba wymagająca opieki była uczniem szkoły lub szkoły wyższej
6. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


Wykaz dokumentów na potrzeby ZUS celem ustalenia okresu opłacania składek emerytalno-rentowych dla osoby sprawującej opiekę:

1. Świadectwa pracy od początku zatrudnienia, umowy o pracę / zlecenie / o dzieło.
2. Zaświadczenie z P.U.P. o okresie zarejestrowania oraz okresie i wysokościach pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów.
3. Druk RP-7 z P.U.P. (w przypadku jeżeli osoba sprawująca opiekę była kiedykolwiek zarejestrowana w P.U.P. z prawem do zasiłku).
4. Zaświadczenie z Z.U.S. o okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresie i wysokościach opłacanych składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
5. W przypadku ubiegania się o ustalenie kapitału początkowego – decyzja o ustaleniu kapitału początkowego.
6. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy dzieci są pełnoletnie – kopie dowodów osobistych wraz z oryginałami do wglądu).
7. Oświadczenie, że w związku ze sprawowaniem opieki nad swoimi małymi dziećmi przebywała przed dniem 01.01.1999 r. na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
(wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2012 roku sygn. akt I UZP 1/11).
 

Wzór wniosku 
www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

wzór oświadczenia o przebiegu pracy zawodowej);

Podstawa prawna

Ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.),

Rozporządzenia Rady Ministrów z 27.07.2018 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)

Do góry