Jesteś tutaj:

Kategoria: Świadczenia wychowawcze

Więcej o ŚWIADCZENIE 500+

ŚWIADCZENIE 500+

1. Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+?

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.


2. Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Osoby niepobierające świadczenia wychowawczego 500+ mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie, niemniej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do tutejszej jednostki. Wyjątek od tej reguły stanowią „świeżo upieczeni rodzice”, którzy mają na złożenie wniosku 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie, świadczenie 500+ zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do końca trwania okresu zasiłkowego. Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. To oznacza, że wszystkie osoby otrzymujące niniejsze świadczenie, aby pobierać „500+” od 1 czerwca 2021 roku muszą ponownie złożyć wnioski.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można składać:

 • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS;
 • od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w MOPS


3. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowy okres zasiłkowy?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 roku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 czerwca 2021 roku.
 • złożenie wniosku w maju 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od czerwca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od czerwca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od lipca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku.


4. Do kiedy będzie przyznane prawo do świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy?

Prawo do świadczenia 500+ będzie ustalone do końca maja 2022 roku.

5. Co w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej w trakcie otrzymywania świadczenia?

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np. rozwód, wyjazd rodziny bądź członka rodziny do pracy za granicą, zmiana miejsca zamieszkania rodziny, umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie) osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym jednostki wypłacającej „500+”.


6. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, przysługuje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.


7. Czy program obejmuje wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

Świadczenie przysługuje na dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a także dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmuje także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.


8. Co w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej przez obojga rodziców do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+ należy dołączyć odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takiej sytuacji kwotę świadczenia wychowawczego dla każdego z rodziców ustala się w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, tj. po 250 zł. miesięcznie.


9. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie?

W sytuacji gdy rodzina otrzymująca świadczenia 500+ zmienia miejsce zamieszkania, powinna o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający jej świadczenie. Wówczas dotychczasowy organ właściwy przekazuje informację o przyznanym świadczeniu 500+ wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, w celu dalszej realizacji wypłaty. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie 500+ bez konieczności wydawania kolejnej informacji.


10. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


11. Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze „500+”?

Druki w wersji papierowej można pobrać:

 • w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

www.mops.wisla.pl

http://mops.wisla.pl/category/dp/wnioski-500/

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SW

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SW-1Z


12. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz 2407 ze zm.)


13. Kontakt

Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 33 855 35 53.


Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r. przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do  ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie  wychowawcze przysługuje  .

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej*

* w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby tj. matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim ma otrzymywać ww. świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.
Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019 r.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka ubiegającym się o świadczenie wychowawcze po zmarłym rodzicu, opiekunie prawnym albo opiekunie faktycznym dziecka, jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka ubiegającym się o świadczenie wychowawcze po zmarłym rodzicu, opiekunie prawnym albo opiekunie faktycznym dziecka, jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 3. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
 4. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 5. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

 3. Karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 4. Karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
 5. Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 6. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 7. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 8. Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację.
 9. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

Składanie  dokumentów

Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, Plac B. Hoffa 3 – okienko nr 2.

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Drogą elektroniczną za pomocą m.in.

– systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (uwierzytelnianie użytkowników w systemie wymaga użycia profilu  zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej)

-przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

-przez  bank

 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres do dnia 31 maja 2021 r. są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.
 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia..

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

b. bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej, ul. Karola Miarki 11, w godzinach jego pracy.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177).

Dział Świadczeń  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, Plac B. Hoffa 3 przyjmuje:

poniedziałek, środa,  od 7:0 do 15:00.

wtorek, czwartek od 7:00 do 16:00.

piątek od 7: do 13:00

Do góry