Jesteś tutaj:

Kategoria: Stypendium i zasiłek szkolny

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Wisła. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901); obecnie wynosi ona 600 zł.

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

  • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
  • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

Stypendium szkolne:

  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego
  • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp. –   szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniającej przyznanie stypendium szkolnego;

Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle lub biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle  Pl. B. Hoffa 3 w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów – szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniającego przyznanie stypendium szkolnego

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022, poz. 2230 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXI/412/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Wisła

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Do góry