Jesteś tutaj:

Kategoria: RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH ROZPATRYWANIA WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Wiśle reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3,
  tel. (33) 855 35 53, e-mail: mops@um.wisla.pl
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawę prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych stanową:

 • art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 2 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozdział 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
  (w zakresie wydania decyzji dotyczącej odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania).
 • Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani./Pana danych osobowych mogą one być ujawnione podmiotom

i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez Administratora i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w tym w zależności od formy złożenia zapytania: dostawcom usług teleinformatycznych lub pocztowych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający  
  z odrębnych przepisów prawa.
 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi) oraz do ograniczenia przetwarzania danych
  (w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania).
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych adresowych lub kontaktowych (adres e-mail) może uniemożliwić udzielenie Pani/Panu odpowiedzi.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

INFORMACJA O NAGRYWANIU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚLE

W związku z wprowadzeniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle technicznych środków bezpieczeństwa w celu podniesienia jakości i rzetelności świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych oraz przetwarzaniem w wyniku tego Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych na numerach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle  reprezentowana przez Kierownika, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3,
  tel. (33) 855 35 53 , e-mail: mops@um.wisla.pl
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • zapewnienia wysokich standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników Urzędu, w tym udzielanie rzetelnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania osób zainteresowanych,
 • zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych,
 • zabezpieczenia interesu prawnego Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

4. Zakres zgromadzonych danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w trakcie rozmowy.

5. Podstawę prawną nagrywania rozmów telefonicznych i przetwarzania danych osobowych stanowią:

 • Zarządzenie Nr 13.2020 Kierownika MOPS w Wiśle z dnia 20 listopada 2020 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • art. 9 ust. 2 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani./Pana danych osobowych nagrania rozmów mogą być ujawnione i/lub przekazane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 3, okres wynosi 3 miesiące i po tym czasie nagrania ulegają zniszczeniu. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, poprzez uzyskanie potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące w celu ich zabezpieczenia, zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 •  ograniczenia przetwarzania danych , w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania, zgodnie z 18 RODO,
 • do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia informacji o czasie nagrania oraz wskazania numeru telefonu.

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa, dotyczących zakresu załatwianych
w Urzędzie spraw.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie „RODO”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
  w Wiśle ( 43-460) , Plac B. Hoffa 3 reprezentowany przez Panią Magdalenę Bosowską kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle,
  a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Wiśle z Panią Agnieszką Sutor za pomocą adresu : iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dane Osobowe – RODO”, dostępnej pod adresem:

www.bip.wisla.pl

Administrator Danych Osobowych

Do góry