Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane projekty

W gminie Wisła dobiegła końca realizacja projektu „Usługi społeczne w gminie Wisła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 r (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany był w okresie 01.07.2021-31.12.2022 r. Jego pełny koszt stanowiła kwota 1 366 872,00 zł, z czego 1 271 190,96 zł  zł stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich. Gmina Wisła przystępuje obecnie do działań zapewniających trwałość realizacji usług na poziomie zbliżonym do tych w projekcie, w postaci gotowości do zapewnienia 20 miejsc w Klubie Seniora, a także zapewnienia opiekunów i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z dokumentacją projektową tzw. wskaźnikiem kluczowym, przy czym warto podkreślić, iż ostateczna ilość świadczonych usług oraz zatrudnionego personelu zależna będzie od zgłoszenia się zapotrzebowania na dany rodzaj usługi oraz rozpatrywanej indywidualnie adekwatności ich przyznania danej osobie. Osoby zainteresowane udziałem w działaniach zapewniających trwałość projektu mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle.


Więcej o projekt usł społ UKR

PROJEKT: „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.10-24-003C/22-005

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle,

Projekt skierowany do 50 osób dorosłych oraz 20 dzieci uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przebywających na terenie  w gminy Wisła.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Wisła, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

Zadania w ramach projektu:  wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, grupa wsparcia dla dzieci ukraińskich w Wiśle realizowana przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Realizowane przez Gmina Wisła :

– wsparcie pracownika merytorycznego, który pomaga w załatwieniu spraw urzędowych, pomaga w poszukiwaniu pracy, pomaga w zagospodarowaniu czasu wolnego, organizuje aktywności lokalne na rzecz obywateli Ukrainy itp., realizowane przez 6 miesięcy dla 50 uczestników projektu

– organizowanie bezpłatnych wizyt u psychologa (50h), prawnika (30h),

– zapewnianie opieki dla dzieci podczas trwania konsultacji/terapii rodziców

 • Realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle:

– prowadzenie grupy wsparcia przez osoby porozumiewające się w języku ukraińskim dla 20 dzieci ukraińskich w wieku od 2,5 do 6 lat,

– prowadzenie zajęć z języka polskiego 8h/mc.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

-uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium RP od dnia 24.02.2022 zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE,

– przebywające na terenie Gminy Wisła.

Aby zgłosić się do projektu należy:

–  wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do projektu

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Całkowita wartość projektu: 254 267,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 216 127,49 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2021:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

► 1 707,20 PLN dla osoby samotnej,
► 1 320,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2021 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2021.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2021 w łącznej ilości ok. 24,17 kg, w tym:

1)     Artykuły warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,

2)     Artykuły skrobiowe

 • makaron jajeczny świderki 4,50 kg,
 • kasza jęczmienna 1 kg,

3)     Artykuły mleczne

 • mleko UHT 5 l,

4)     Artykuły mięsne

 • szynka drobiowa 1,80 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 • filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5)     Cukier

 • cukier biały 4,00 kg,

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości – tj. do około 19,3 kg

PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 • warsztaty edukacyjne z zakresu praw konsumenta.

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2021 na terenie woj. śląskiego:

Punkty wydań Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 KATOWICE, UL. 1 MAJA 24,
 2. 43-400 CIESZYN, UL. WAŁOWA 4
 3. 43-426 DĘBOWIEC, UL. KATOWICKA 3,
 4. 43-450 GOLESZÓW, UL. CIESZYŃSKA 25,
 5. HAŻLACH, 43-416 RUDNIK, UL. LEŚNA 3,
 6. 42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,

Punkty wydań jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS CZĘSTOCHOWA,
  MARYSIA 93, 42-200 Częstochowa, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,
  LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 7. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  ZAMKOWA 4, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 8. GOPS BESTWINA,
  SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 9. GOPS w BRENNEJ,
  LUDWIKA ŻAGANA 5, 43-436 Górki Wielkie, tel. 32 205 45 14
 10. GOPS BUCZKOWICE
  LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 11. GOPS GILOWICE,
  STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.
 12. GOPS JELEŚNIA,
  PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 13. GOPS MILÓWKA,
  JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 14. MOPS PORĘBA,
  F. CHOPINA 1a,42-480 Poręba, tel. 32 6772033,
 15. GOPS RAJCZA,
  GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,
 16. MOPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 32 205 45 14

Przewidywany początek dystrybucji – LUTY/MARZEC 2022

Działania towarzyszące:

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 1-2022

sprawozdanie z działań 1-2022

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 2-2022

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem, powstała wypożyczalnia sprzętu.
W ramach wypożyczalni dostępne są:
1. łózko szpitalne elektryczne – 2 szt.
2. koncentrator tlenu – 1 szt.
3. chodziki – 2 szt.
4. krzesło toaletowe – 1 szt.
5. balkoniki – 2 szt.
6. materace przeciwodleżynowe – 2 sztuki
7. rotor rehabilitacyjny – 1 szt.
Wypożyczalnia swoją działalność opiera na Regulaminie, zamieszczonym poniżej:

PROJEKT: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.05-24-0197/20-009

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

Projekt skierowany do 55 osób (34K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w woj. Śląskim w subregionie południowym  w gminie Wisła.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła o 55 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), w tym 18 osób z niepełnosprawnościami (11K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (12K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie  01.07.2021 – 31.12.2022.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:

1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 (6 opiekunek, 1 AON, 35 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 55

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 2. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa,  1h / mc usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 3. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 16 mcy, 80h/mc.
 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane przez 16 mcy dla 20 osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać następujących form wsparcia:
 5. zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno – kulturalne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 6. Porada psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
 7. Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
 8. Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 9. Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
 10. Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
 11. Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

– zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– zamieszkałe/ pracujące / uczące się  w Gminie Wisła,

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy ukończyli 65 rok życia

Aby zgłosić się do projektu należy:

 – zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym w załączonym linku,

–  wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również załączony w poniższym linku,

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 366 872,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 161 841,20 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
   1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – osoba niesamodzielna
   1. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
   1. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
    w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
   1. Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)

W bieżącym roku Klub „Senior+” w Wiśle kontynuuje swoją działalność. Seniorzy spotykają się w czwartki w budynku centrum przesiadkowego przy ul. 1 Maja 69. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, aby uwzględnić wielorakie zainteresowania członków klubu.

Przy drobnym poczęstunku odbywają się rozmowy czy emocjonujące rozgrywki w jungę. Dzieliliśmy się wspomnieniami z odbytych podróży w ciekawe miejsca np. Syberia, Grecja, oglądając zdjęcia i inne pamiątki. Na spotkaniach z historykiem p. Maciejem Oczkowskim podróżowaliśmy wirtualnie do dawnego Krakowa oraz poznawaliśmy unikatową różnorodność wyznaniową naszej miejscowości.

Zajęcia artystyczne z twórczynią ludową p. Ewą Lazar zaowocowały pięknymi wiosennymi kwiatami i świątecznymi dekoracjami. Uczestniczki zajęć nauczyły się także ozdabiania przedmiotów techniką decoupage i uszyły oryginalne koty.

Dwukrotnie odwiedziliśmy Muzeum Beskidzkie w Wiśle, gdzie obejrzeliśmy ekspozycję stałą i enklawę budownictwa drewnianego, wysłuchując przy okazji ciekawej opowieści kowala. Prezentacje przedstawione przez p. Michała Kawuloka dostarczyły wielu  nowych informacji na temat dziedzictwa  architektonicznego Wisły oraz życia i twórczości Czesława Kuryatty, którego prace mogliśmy podziwiać na okolicznościowej wystawie.

Ostatnie zajęcia można by uznać za „słodko-gorzkie”. Pierwsza część poświęcona była czekoladzie. Oglądając prezentację i rozwiązując krzyżówkę jedliśmy świeżutkie muffiny – bez wyrzutów sumienia, gdyż jak się dowiedzieliśmy czekolada jest zdrowa! W drugiej części asp. szt. p. Tomasz Pszczółka z KPP w Cieszynie, przeprowadził online szkolenie na temat bezpieczeństwa seniorów, które spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczek zajęć.

Obecnie Klub „Senior+” liczy 14 członków. Wciąż jest możliwość dołączenia do tego grona, więc serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.


PROJEKT: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”

 NR: WND-RPSL.09.01.05-24-0096/20-002

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Wisła.

W ramach projektu realizowana będzie aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez realizację poniższych form wsparcia:

 1. Klub Aktywnych w Wiśle: miejsce, do którego uczestnicy projektu będą mogli przychodzić, przebywać w przyjaznej atmosferze, prowadzić rozmowy z zatrudnionym w Klubie specjalistą i wymieniać doświadczenia z pozostałymi uczestnikami, oraz z lokalną społecznością.
 2. Wsparcie indywidualne z psychologiem– dla wszystkich uczestników projektu – 2h/osoba.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym z elementami opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, tj. Indywidualny Plan Działania (IPD) w wymiarze min. 3 godzin zegarowych na uczestnika.
 4. Wsparcie pracownika socjalnego – każdy uczestnik projektu spotka się z pracownikiem socjalnym (spotkania indywidualne): I spotkanie: 3h/UP, kolejne spotkania 1h/UP x 14 miesięcy.
 5. „Trening umiejętności społecznych” – zajęcia grupowe po 16 h/gr; program: skuteczna komunikacja z otoczeniem, nawiązywanie pozytywnych relacji międzyludzkich, przełamywanie barier izolacji, pełnienie ról społecznych, samodzielność, podejmowanie decyzji, korzystanie z usług, urzędów.
 6. „Trening umiejętności ekonomicznych” – zajęcia grupowe po 16 h/gr; program: planowanie wydatków, bilansowanie wpływów i wydatków, kształtowanie orientacji w cenach towarów i usług, planowanie zakupów, radzenie sobie ze stresem zadłużenia.
 7. Indywidualne konsultacje z dietetykiem, średnio 5h/osoba (min. 2h na osobę)
 8. Wsparcie osób niepełnosprawnych dla 12 osób:

a)Rehabilitacja – średnio 45h/osoba.

b)Terapia zajęciowa – zajęcia grupowe, średnio 3h/tydzień przez okres 14 miesięcy.

c)Wsparcie trenera pracy – 80 h/miesiąc przez okres 14 miesięcy.

9. Szkolenia – dla 20 osób, dostosowane do indywidualnych potrzeb mające na celu dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb rynku pracy – średnio 50h/osoba (min. 30h/osoba).

10. Staże zawodowe dla 10 osób – średnio 4 miesiące płatnego stażu w firmach/instytucjach z województwa śląskiego.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle  – tel. 33 855 35 53 e-mail: mops@um.wisla.pl

Wartość projektu: 722 185,25zł

Kwota dofinansowania: 613 857,46zł

Dokumenty rekrutacyjne:


Więcej o Program „Wspieraj Seniora”

Gmina Wisła przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”

Szanowni Państwo

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle realizuje Program „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na bezpieczeństwo. Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia br.

Zasady działania:

 1. Osoba starsza (70 lat i więcej), która zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię, uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 22 505 11 11.
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do MOPS przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 3. Pracownik MOPS kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, zgodnie ze wskazanym w katalogu zakresem: artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa.
 4. Koszty zakupów pokrywa senior.

Z Programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 r.ż. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej seniora. Ocena stanu sytuacji i udzielenie wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji MOPS. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie MOPS.

Zorganizowana usługa wsparcia może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

Do udziału w realizacji programu zapraszamy wolontariuszy. Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy na stronie https://wspierajseniora.pl/.

Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją domową, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka.

Do góry