Jesteś tutaj:

Kategoria: puste

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że z dniem 30 października 2023 r., rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W odniesieniu do powyższej informacji MOPS w Wiśle przystępuje do diagnozy społecznej, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców w zakresie przyznania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane pomocą w formie opieki wytchnieniowej w roku 2024 o zgłaszanie się do tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście, telefonicznie pod nr tel. 33 855 35 53, do dnia 13.11.2023 r.

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


Więcej o „Zbratajmy się”

Zbratajmy się – LET’S GATHER

Stowarzyszenie 7 Dolin realizuje projekt „Zbratajmy się”, który zakłada integrację osób przyjezdnych z Ukrainy ze społecznością lokalną, poprzez uruchomienie kompleksowych i holistycznych działań w zakresie pomocy uchodźcom w procesie adaptacji. Główne działania mają dostarczyć niezbędną wiedzę osobom dorosłym w poruszaniu się na rynku pracy i środowisku lokalnym, dzieciom ułatwić funkcjonowanie w procesie edukacji i środowisku rówieśniczym. W tym celu uruchomiono działania nakierowane na poszczególne zadania, organizując:

 1. Pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i dorosłych.
 2. Pomoc prawną dla osób dorosłych i dzieci bez opiekunów;
 3. Pomoc socjalną w postaci rzeczowej jako dofinansowanie tylko dla dzieci z Ukrainy wycieczek klasowych szkolnych; poczęstunek dla dzieci w Świetlicy
 4. Działania integracyjne:
   tworzenie i prowadzenie bezpiecznych przestrzeni dla dzieci: świetlica
   organizacja wakacyjnych zajęć artystycznych i sportowo-rekreacyjnych
   „Bajkowe pogotowie” – bajkoterapeutyczne zajęcia z elementami sensoplastyki, technik twórczych i
  relaksacyjnych dla dzieci, część zajęć prowadzona wspólnie dla dzieci i rodziców;
   polsko-ukraiński podwieczorek – cykl spotkań międzykulturowych dla kobiet – forum wymiany doświadczeń o życiu w Polsce, okazja do szlifowania kompetencji posługiwania się językiem polskim;
   spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów: spotkania z pracownikiem ZUS celem ułatwienia
  aplikowania o środki przez ZUS PUE; spotkania z pracownikiem PUP
   materiały informacyjne nt. rynku pracy, pomocy prawnej, psychologicznej i Polityki Ochrony Dzieci;
 5. Naukę języka polskiego dla dzieci: ABC Zabawy językowe – polski dla dzieci – nauka poprzez zabawę, gry ruchowe i muzyczne
 6. Wprowadzenie Polityki Ochrony Dzieci
 7. Superwizję dla zespołu realizującego zadania w projekcie.
 8. Warsztaty dla osób wspierających uchodźców Ukraińskich- podczas których uczestnicy dowiedzą się jak należy postępować z osobami po traumie, w silnym stresie, poznają podstawy interwencji kryzysowej, a także dowiedzą się jak dbać o własne zdrowie psychiczne w zaistniałej sytuacji.

Beneficjentami projektu, są osoby w każdej grupie wiekowej;

Stowarzyszenie 7 Dolin

Wisła Pl. Hoffa 3

Koordynator tel. 789 410 515


Pomoc materialna dla uchodźców to jeden z elementów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie świadczenia będą realizowane niezwłocznie, po otrzymaniu środków rządowych, przekazanych przez Wojewodę.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do:

 1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczenia wychowawczego,

3) świadczenia dobry start – na wyprawkę szkolną 300+ (ale od następnego roku szkolnego, bo na obecny nie można już składać wniosków),

4) pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne),

5) rodzinnego kapitału opiekuńczego,

6) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (które wejdzie do życia od kwietnia).

Wniosek np. o 500+ , 300+ lub RKO należy składać do ZUS  w formie elektronicznej.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to, że ukraińskie matki mogą korzystać z większości dostępnych obecnie świadczeń na dzieci, poza wsparciem z Funduszu Alimentacyjnego.

Problemem będzie Becikowe, ponieważ przepisy wymagają zaświadczenia, że matka pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz świadczenia, które uzależnione są od posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przepisy nie mówią o możliwości potwierdzenia dysfunkcji zdrowotnej zagranicznym dokumentem i dlatego potrzebne będzie wyrobienie orzeczenia w powiatowym zespole.

O wspomniane wyżej świadczenia będzie mógł wnioskować nie tylko rodzic, ale również opiekun tymczasowy, ustanowiony przez sąd.

Wniosek o świadczenia powinien zawierać numer PESEL wnioskodawcy i dziecka.

Pomoc bez wywiadu (świadczenia w trybie ustawy o pomocy społecznej)

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia:

– pieniężne- jak zasiłek okresowy, celowy

– niepieniężne – posiłek, schronienie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne poradnictwo

na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wsparcie odbywać się będzie na ogólnych zasadach, przy czym uchodźca będzie składał oświadczenie o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i dochodowej, a w trakcie prowadzonego postępowania nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy.

Obywatele Ukrainy, będą mogli skorzystać ze specjalnego jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł na jedną osobę. Będzie je można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie. Wniosek o świadczenie będzie można składać w MOPS, a jego przyznanie nie będzie wymagać wydania decyzji administracyjnej.

Obecnie jeszcze nie ma określonego wzoru wniosku, aby ubiegać się o świadczenie.

Obywatelowi Ukrainy może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem spełniania kryterium kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na podstawie odrębnych przepisów.


„Uczenie jest niekończącą się podróżą.”
DONNA BULGER

Wszystkim Nauczycielom życzymy dobrej zabawy po drodze.

Niech każda podróż przyniesie spokój Waszemu umysłowi i radość Waszemu sercu.

Najlepsze życzenia składają pracownicy MOPS.Lepszy Ty – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, zapraszają:

Osoby w wieku 18 do 55 lat, z terenu powiatu cieszyńskiego:
osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
korzystające z PO PŻ

Formy wsparcia:

doradztwo i konsultacje
zwrot kosztów dojazdu
certyfikowane szkolenia zawodowe
Płatne staże – 5 miesięczne staże dla uczestników, miesięczna kwota dla pracownika wynosi 1.536,50 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY


Świadczenia  przysługują na podstawie art. 39, 40, 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie:

 • części lub całości kosztów zakupu żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • kosztów pogrzebu,
 • części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne – osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej – wówczas zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Specjalny zasiłek celowy nie podlega zwrotowi.

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Do góry