Jesteś tutaj:

Kategoria: Niepełnosprawność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2023 będą przyjmowane w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 28 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem nałożonym przez PFRON na PCPR dotyczącym wprowadzenia wniosków do SOW, wszystkie wnioski które będą składane w formie papierowej w tutejszym PCPR będą na bieżąco wprowadzane do Systemu Obsługi Wsparcia PFRON w obecności petenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem uniknięcia wydłużonego czasu załatwienia sprawy PCPR w Cieszynie rekomenduje składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW.

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem, powstała wypożyczalnia sprzętu.
W ramach wypożyczalni dostępne są:
1. łózko szpitalne elektryczne – 2 szt.
2. koncentrator tlenu – 1 szt.
3. chodziki – 2 szt.
4. krzesło toaletowe – 1 szt.
5. balkoniki – 2 szt.
6. materace przeciwodleżynowe – 2 sztuki
7. rotor rehabilitacyjny – 1 szt.
Wypożyczalnia swoją działalność opiera na Regulaminie, zamieszczonym poniżej:

PROJEKT: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”

 NR: WND-RPSL.09.01.05-24-0096/20-002

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Wisła.

W ramach projektu realizowana będzie aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez realizację poniższych form wsparcia:

 1. Klub Aktywnych w Wiśle: miejsce, do którego uczestnicy projektu będą mogli przychodzić, przebywać w przyjaznej atmosferze, prowadzić rozmowy z zatrudnionym w Klubie specjalistą i wymieniać doświadczenia z pozostałymi uczestnikami, oraz z lokalną społecznością.
 2. Wsparcie indywidualne z psychologiem– dla wszystkich uczestników projektu – 2h/osoba.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym z elementami opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, tj. Indywidualny Plan Działania (IPD) w wymiarze min. 3 godzin zegarowych na uczestnika.
 4. Wsparcie pracownika socjalnego – każdy uczestnik projektu spotka się z pracownikiem socjalnym (spotkania indywidualne): I spotkanie: 3h/UP, kolejne spotkania 1h/UP x 14 miesięcy.
 5. „Trening umiejętności społecznych” – zajęcia grupowe po 16 h/gr; program: skuteczna komunikacja z otoczeniem, nawiązywanie pozytywnych relacji międzyludzkich, przełamywanie barier izolacji, pełnienie ról społecznych, samodzielność, podejmowanie decyzji, korzystanie z usług, urzędów.
 6. „Trening umiejętności ekonomicznych” – zajęcia grupowe po 16 h/gr; program: planowanie wydatków, bilansowanie wpływów i wydatków, kształtowanie orientacji w cenach towarów i usług, planowanie zakupów, radzenie sobie ze stresem zadłużenia.
 7. Indywidualne konsultacje z dietetykiem, średnio 5h/osoba (min. 2h na osobę)
 8. Wsparcie osób niepełnosprawnych dla 12 osób:

a)Rehabilitacja – średnio 45h/osoba.

b)Terapia zajęciowa – zajęcia grupowe, średnio 3h/tydzień przez okres 14 miesięcy.

c)Wsparcie trenera pracy – 80 h/miesiąc przez okres 14 miesięcy.

9. Szkolenia – dla 20 osób, dostosowane do indywidualnych potrzeb mające na celu dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb rynku pracy – średnio 50h/osoba (min. 30h/osoba).

10. Staże zawodowe dla 10 osób – średnio 4 miesiące płatnego stażu w firmach/instytucjach z województwa śląskiego.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle  – tel. 33 855 35 53 e-mail: mops@um.wisla.pl

Wartość projektu: 722 185,25zł

Kwota dofinansowania: 613 857,46zł

Dokumenty rekrutacyjne:


Dla mieszkańców województwa śląskiego Ośrodek Rehabilitacji kompleksowej znajduje się w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu b.r. rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły:

Moduł I – zawodowy,

Moduł II – -psychospołeczny,

Moduł III- medyczny.

Oferta skierowana jest dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonania doczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić te sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonująca prac e odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.  W powrocie do aktywności zarodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takich Ośrodku są bezpłatne.

Średni pobyt w ośrodku wynosi 9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, minimalny czas pobytu wynosi 3-4 miesiące.

Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji
i niestacjonarnym do 20 osób.

Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia wynosi 6-7 godzin na uczestnika.

Dla mieszkańców województwa śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się w Ustroniu w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża.

Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Oddziałem PFRON Katowice pod numerem tel. (32) 49 32 120.


Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

WYMAGANDOKUMENTY:

 • wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie na stronie internetowej PCPR w Cieszynie, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego, lub odpowiednieo wniosek o wydanie orzeczenia podpisany  przez osobę pełnoletnią, składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z rodziców,
 • oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką którego znajduje się wnioskodawca, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Załączniki:

 • dowód osobisty do wglądu,
 • aktualny odpis aktu urodzenia dziecka (dotyczy wniosku dziecka do 16 r. ż.);
 • kserokopie i oryginały posiadanej dokumentacji medycznej tj. kart wypisowych ze szpitala, sanatorium;
 • posiadane aktualne wyniki badań specjalistycznych (opisy;  TK, MR, RTG, USG, EKG, EEG; spirometrię, audiogram) lub uwierzytelnioną kserokopię w/w dokumentacji medycznej tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył),kserokopie kartotek lekarskich potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę za zgodność z oryginałem pieczątką poradni (z ostatnich 2 – 3 lat leczenia) bądź oryginały aktualnych opinii: psychologiczna, logopedyczna – jeśli osoba lub dziecko korzysta z pomocy psychologa lub logopedy,
 • kserokopię (oryginał do wglądu) poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (jeśli było wydane w innym Zespole) lub orzeczenie  ZUS, KRUS,
 • kserokopię wyroku sądu (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

Ważne:
Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w jego sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym. Dokumentacja medyczna, której oryginalność nie jest uwierzytelniona za zgodność z oryginale, nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościul. Bobrecka 29, II piętro, pokój 125-126, 43-400 Cieszyn,poniedziałek – piątek 7.30-15.30, w czwartki do 17.00. W budynku znajduje się winda.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskaćw PCPR w Cieszynie pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia komisji orzekającej.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji.

Orzeczenie można odebrać osobiście w godz. 7.30-15.30 w ustalonym terminie w pokoju 125/126 lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

Osoby posiadające ważne orzeczenie – ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

OPŁATY: Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie – bez opłat.

DODATKOWE INFORMACJE:Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, badanie może się odbyć zaocznie (bez obecności Wnioskodawcy).

Uwaga! Posiadane zdjęcia RTG wnioskodawca nie składa wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.

PODSTAWA PRAWNA:Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1110)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.).


Do góry