Jesteś tutaj:

Kategoria: Formy Pomocy

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Zasiłek stały

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie. 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.


Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Świadczenia  przysługują na podstawie art. 39, 40, 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie:

 • części lub całości kosztów zakupu żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • kosztów pogrzebu,
 • części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne – osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej – wówczas zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Specjalny zasiłek celowy nie podlega zwrotowi.
 

Świadczenia niepieniężne 

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany, 
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • składki na ubezpieczenia społeczne, 
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
 • sprawienie pogrzebu, 
 • poradnictwo specjalistyczne, 
 • interwencja kryzysowa, 
 • schronienie, 
 • posiłek, 
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 
 • mieszkanie chronione, 
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Do góry