Jesteś tutaj:

Kategoria: DPS

Co to jest dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej to miejsce, w którym mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę oraz świadczące usługi wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości pensjonariuszy.

Dom pomocy społecznej może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla swoich mieszkańców.

Rodzaje domów pomocy społecznej

 • dla osób w podeszłym wieku;
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych;
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • dla osób uzależnionych od alkoholu.

Komu przysługuje?

Prawo skierowania do domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie potrafi samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, oraz nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zbadania sytuacji rodzinnej i ustalenie stanu zdrowia tej osoby oraz ustalenia możliwości pomocy tej osobie w miejscu jej zamieszkania.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością

Aby zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej należy:

1.    Złożyć wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie składają osoby ubiegające się o umieszczenie w dps mieszkające w Cieszynie (a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, mieszkający w Cieszynie opiekun prawny).

2.   Pracownik socjalny w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty uzasadniające konieczność skierowania osoby do domu pomocy społecznej, takie jak: zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o dochodzie oraz zgodę na umieszczenie i ponoszenie odpłatności. 


3.    Organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie to wraz z dokumentacją przekazuje do prowadzącego dom pomocy społecznej organu gminy lub starosty powiatu, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej odpowiedniego rodzaju.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.


Gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, najbliższym miejsca zamieszkania, przekracza 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej w innej miejscowości, w której termin oczekiwania na miejsce jest krótszy niż 3 miesiące.

W przypadku braku wolnych miejsc w domu pomocy społecznej osoba zostaje wpisana na listę oczekujących i powiadomiona o przewidywanym terminie oczekiwania na miejsce.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

Odpłatność

Decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. koszt ten, w zależności od zasięgu domu – gminnego, powiatowego czy regionalnego – ustala odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Przy wnoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązuje określona kolejność.

1.   Mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka – wnoszą opłatę za pobyt w wysokości nie większej niż 70% osiąganego dochodu,

2.   Małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie), – wnoszą opłaty zgodnie z umową zawartą z Kierownikiem Ośrodka, przy czym

Wysokość odpłatności lub jej brak jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej odpłatność będzie obowiązywać, gdy dochód jej przekroczy 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 1 902,00 zł miesięcznie),
 • w przypadku osoby w rodzinie odpłatność będzie obowiązywać, gdy dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego rodziny (tj. 514,00 zł x liczba osób w rodzinie x 300%);
 • kwota dochodu pozostająca do dyspozycji osoby ponoszącej odpłatność nie może być mniejsza niż 300% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodu na osobę w rodzinie.

3.    Gmina, z której osoba została skierowana – pokrywa różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i jego rodzinę.

Zwolnienia z opłat

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
 • osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

Do góry