Jesteś tutaj:

Kategoria: Deklaracja dostępności

W załączeniu Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

Deklaracja dostępności serwisu internetowego mops.wisla.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mops.wisla.pl

Data publikacji strony internetowej: 24-07-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-05

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis:

 1. Jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 2. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 3. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 4. Serwis ma włączony tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 5. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące – zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
 6. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 7. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 8. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Magdalena Bosowska

Telefon: 33 855 35 53

Adres poczty elektronicznej: mops@um.wisla.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

 1. Budynek Ośrodka posiada wejście, do którego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 1. Budynek Ośrodka posiada wejście, do którego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W sytuacji konieczności obsługi przez pracownika z pomieszczeń biurowych niedostępnych dla osoby na wózku inwalidzkim lub mającej trudności w poruszaniu się, pracownik podchodzi do interesanta.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do góry