Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Więcej o październikowe inspiracje

Klub Senior+ prężnie działa, Seniorzy pobudzają się wzajemnie do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Motto na październik: „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić” (Mark Twain)

i adekwatnie do motta w październiku zorganizowane zostały zajęcia w nurcie:

 • UCZĘ SIĘ  – zajęcia edukacyjne z informatyki – podstawy użytkowania telefonu komórkowego, laptopa, komputera, korzystanie z Internetu na własnym urządzeniu, za pośrednictwem komunikatorów zoom, whatsapp;
 • ROZWIJAM WYOBRAŹNIĘ – zajęcia rękodzielnicze – przedmioty użytkowe, ozdobne, ozdoby świąteczne, przetwory itp. – zajęcia realizowane tematycznie, w zależności od zainteresowania i nastroju grupy;
 • ĆWICZĘ  – zajęcia promujące aktywność fizyczną – gimnastyka, nordic walking, zajęcia indywidualne z rehabilitantem;
 • SPOTYKAM SIĘ – spotkania grupowe z ciekawymi osobami, na interesujące tematy, zajęcia w zakresie integracji międzypokoleniowej, spotkania okolicznościowe, wycieczki i wyjazdy do kina;

Więcej o prawnik

Nabór osób chętnych na świadczenie usług  

„Prawnik”- projekt „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

ogłasza nabór osób chętnych na świadczenie porad prawnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”.

 1. Stanowisko i miejsce pracy: prawnik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie / świadczenie usług  
 3. Wymagania: Porady prawne mogą świadczyć:
 4. osoby posiadające dyplom prawnika / adwokata

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,
 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

Porady prawne w szczególności mogą polegać na indywidualnym lub grupowym udzielaniu porad w zakresie:

 • spraw spadkowych,
 • mieszkaniowych,
 • komorniczych,
 • rodzinnych,
 • spraw ZUS,
 • odszkodowań,
 • zagrożeń dot. seniorów np. oszustwa.

Wymiar czasu pracy: 1- 17 h/m-c – w czasie trwania projektu, tj. do 31.12.2022r.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia                                  02 listopada 2021r. do godziny 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                        w Wiśle lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na świadczenie porad prawnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone następującymi klauzulami, z których każdą należy własnoręcznie podpisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2019 r. poz.1781 )” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych (imię i nazwisko), jeżeli zostanie zawarta umowa o pracę”.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.mops.wisla.pl)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 855 35 53

Wisła, dnia 25.10.2021r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Wiśle

 mgr Magdalena Bosowska


Więcej o dietetyk

Nabór osób chętnych na świadczenie usług  

„Dietetyk”- projekt „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

ogłasza nabór osób chętnych na świadczenie usług dietetyka

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”.

 1. Stanowisko i miejsce pracy: dietetyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie / świadczenie usług  
 3. Wymagania: Usługi dietetyka mogą świadczyć:
 4. osoby posiadające dyplom dietetyka / lekarza

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,
 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

Usługi dietetyka w szczególności mogą polegać na:

 • porady indywidualne lub grupowe dla Seniorów,
 • rozpisanie indywidualnego jadłospisu,
 • monitorowanie masy ciała,
 • zachęcanie do poprawy nawyków żywieniowych w kontekście, posiadanych czynników ryzyka chorób,
 • sporządzenie diety,
 • prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Wymiar czasu pracy: 1- 17 h/m-c – w czasie trwania projektu, tj. do 31.12.2022r.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia                                  02 listopada 2021r. do godziny 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                        w Wiśle lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko dietetyka”.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone następującymi klauzulami, z których każdą należy własnoręcznie podpisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2019 r. poz.1781 )” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych (imię i nazwisko), jeżeli zostanie zawarta umowa o pracę”.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.mops.wisla.pl)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 855 35 53

Wisła, dnia 25.10.2021r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Wiśle

 mgr Magdalena Bosowska


Nabór osób chętnych na stanowisko

„ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- projekt „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”.

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie
 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:: – osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; – osoby posiadające doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, które odbędą 60- godzinne szkolenie asystenckie;

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,
 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • pomoc w osiągnięciu jak największej samodzielności w życia codziennego, samoopieki,
 • współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu,
 • zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Wymiar czasu pracy: 140h/m-c – w czasie trwania projektu, tj. do 31.12.2022r.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 28 października 2021r. do godziny 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej”.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone następującymi klauzulami, z których każdą należy własnoręcznie podpisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2019 r. poz.1781 )” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych (imię i nazwisko), jeżeli zostanie zawarta umowa o pracę”.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.mops.wisla.pl)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 855 35 53

Wisła, dnia 21.10.2021r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Wiśle

 mgr Magdalena Bosowska


„Uczenie jest niekończącą się podróżą.”
DONNA BULGER

Wszystkim Nauczycielom życzymy dobrej zabawy po drodze.

Niech każda podróż przyniesie spokój Waszemu umysłowi i radość Waszemu sercu.

Najlepsze życzenia składają pracownicy MOPS.


Więcej o święta w klubie seniora

Klub Senior + w gotowości do świąt!

Choć do Bożego Narodzenia jeszcze ponad dwa miesiące, pierwsi święci mikołaje, renifery i świąteczne dekoracje w polskich centrach handlowych zaczynają nakłaniać klientów, by oddali się szaleństwu zakupów. W amerykańskich świątyniach konsumpcji przedgwiazdkowy sezon trwa już od września. 

W naszym Klubie Senior + przygotowania już się zaczęły, a uczestnicy wyszli z inicjatywą ozdób homemade.

Ozdoby świąteczne nie muszą kosztować fortuny. Z tanich, dostępnych powszechnie produktów można szybko i łatwo wykonać dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe, które zachwycą rodzinę i gości. Nasze Seniorki pod okiem instruktora zrobiły bombki, które – przyznacie Państwo – bardzo efektownie się prezentują.


PROJEKT: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.05-24-0197/20-009

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

Projekt skierowany do 55 osób (34K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w woj. Śląskim w subregionie południowym  w gminie Wisła.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła o 55 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), w tym 18 osób z niepełnosprawnościami (11K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (12K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie  01.07.2021 – 31.12.2022.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:

1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 (6 opiekunek, 1 AON, 35 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 55

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 2. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa,  1h / mc usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 3. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 16 mcy, 80h/mc.
 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane przez 16 mcy dla 20 osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać następujących form wsparcia:
 5. zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno – kulturalne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 6. Porada psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
 7. Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
 8. Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 9. Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
 10. Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
 11. Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

– zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– zamieszkałe/ pracujące / uczące się  w Gminie Wisła,

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy ukończyli 65 rok życia

Aby zgłosić się do projektu należy:

 – zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym w załączonym linku,

–  wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również załączony w poniższym linku,

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 366 872,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 161 841,20 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
   1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – osoba niesamodzielna
   1. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
   1. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
    w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
   1. Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)

„Aktywna integracja w Gminie Wisła” – projekt realizujemy od lutego br.

Bogaty program obejmuje spotkania w klubie aktywnych, kursy i szkolenia zawodowe, działania wspomagające – aktywizujące m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem, trenerem pracy. Uczestnicy projektu mają również możliwość skorzystania z rehabilitacji.

 
Spotkania w klubie aktywnych są okazją do refleksji nad tym, co nasi Uczestnicy zyskali poprzez udział w projekcie? Jako najważniejsze korzyści należy uznać: podniesienie aktywności społecznej, uzyskanie nowych umiejętności, poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Dla zespołu pracowników MOPS realizacja projektu jest cennym doświadczeniem, które zamierzamy  wykorzystywać w przyszłości.

„Aktywna integracja w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


Więcej o Senior sierpień

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że dziś ukazał się sierpniowy numer Gazety Senior. A w nim m.in. Andrzej Wiśniewski, goszcząc w „Wakacyjnym Mieście Kobiet” w Świnoujściu, rozmawiał z paniami, dla których taniec stał się metodą na zdrowe, aktywne i radosne życie. Zajrzał za kulisy tanecznej przygody Teresy Pasierb, Mistrzyni Polski Seniorów w tańcach latynoamerykańskich oraz Międzynarodowej Mistrzyni Polski w kategorii seniorów w tańcach standardowych, oraz Iwony Pavlović, jurorki telewizyjnego programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, trenerki tańca, wielokrotnej mistrzyni Polski. Taniec może wnieść zaskakująco wiele korzyści do naszej codzienności i to bez względu na wiek!

W aktualnym numerze znajdą Państwo wiele ważnych informacji dot. finansów i zdrowia seniorów. Wciąż zachęcamy do szczepień. Podpowiadamy, jak rozprawiać się z fake newsami i mitami na temat wariantu Delta. Informujemy o badaniach klinicznych leków na Covid-19, w których udział mogą wziąć seniorzy. Zachęcamy do przeczytania, jak pokonać stres, gdzie wybrać się jeszcze tego lata lub nadchodzącej jesieni. Ponadto mnóstwo ciekawych informacji, lektur na letnie wieczory oraz krzyżówka.

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/08/Gazeta-Senior-sierpie%C5%84-2021.pdf


Do góry