Ogłoszenie o wyborze partnera

Ogłoszenie o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.4 Usługi społeczne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o nr FESL.07.04-IZ.01-032/23

Gmina Wisła / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz w związku z zamieszczonym na stronie internetowej Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle w dniu 14.08.2023 roku ogłoszeniem o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.4 Usługi społeczne, informuje, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle wpłynęła jedna oferta, tj.:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Po zapoznaniu się z ofertą, Gmina Wisła / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Oferta spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.