Usługi opiekuńcze

W gminie Wisła dobiegła końca realizacja projektu „Usługi społeczne w gminie Wisła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 r (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany był w okresie 01.07.2021-31.12.2022 r. Jego pełny koszt stanowiła kwota 1 366 872,00 zł, z czego 1 271 190,96 zł  zł stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich. Gmina Wisła przystępuje obecnie do działań zapewniających trwałość realizacji usług na poziomie zbliżonym do tych w projekcie, w postaci gotowości do zapewnienia 20 miejsc w Klubie Seniora, a także zapewnienia opiekunów i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z dokumentacją projektową tzw. wskaźnikiem kluczowym, przy czym warto podkreślić, iż ostateczna ilość świadczonych usług oraz zatrudnionego personelu zależna będzie od zgłoszenia się zapotrzebowania na dany rodzaj usługi oraz rozpatrywanej indywidualnie adekwatności ich przyznania danej osobie. Osoby zainteresowane udziałem w działaniach zapewniających trwałość projektu mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle.