nabór OW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zaprasza mieszkańców Wisły do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

– wartość dofinansowania: 27 744,00 zł,

– całkowita wartość: 27 744,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (340 godzin w okresie trwania programu),

b) 2 osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (340 godzin w okresie trwania programu).

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi/osobami dorosłymi, które uzyskały najmniejszą liczbę punktów z Karty pomiaru należności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FMI

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

  1. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
  2. złożenie karty zgłoszenia do Programu,
  3. złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),
  4. złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
  5. złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku osób wskazujących opiekuna), przy czym wskazany opiekun musi spełniać warunki określone w § 2 ust.1 Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
  6. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023,
  7. złożenie pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle seksualnym – dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
  8. złożenie zaświadczenia o niekaralności – dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,

b) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Dokumenty do pobrania: