nabór AOON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle zaprasza mieszkańców Wisły do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie programu: 34 129,00 zł
Całkowita wartość programu: 34 129
,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w planowanej liczbie:

– 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 720 godzin usług asystenta rocznie;

– 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 360 godzin usług asystenta w roku.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu. Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: karty zgłoszenia do Programu, klauzuli informacyjnej w ramach Programu, klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu oraz złożenie oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach Programu.

Dokumenty należy złożyć osobiście w tutejszym ośrodku.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

Realizacja programu rozpocznie się od dnia podpisania umowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Programu oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 33 855 35 53.

Dokumenty do pobrania: