Opiekun OW

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Opiekuna w ramach opieki wytchnieniowej

z dnia 25 stycznia 2023r.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Tel. 33 855 35 53

Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: opiekun  
2.Wymiar czasu pracy: umowa -zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023   
3.Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

Osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), pielęgniarka, lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

Wymagania formalne:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

– odporność na stres,

– samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

– kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wymagane dokumenty:

· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

· curriculum vitae,

· list motywacyjny,

· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

· kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

· kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

· w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane                            z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

· oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia                                  09 lutego 2023r. do godziny 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                        w Wiśle lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna”.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone następującymi klauzulami, z których każdą należy własnoręcznie podpisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2019 r. poz.1781 )”  

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 855 35 53

Wisła, dnia 25.01.2023r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Wiśle

   Magdalena Bosowska


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.