Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Uprzejmie informuję, że wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych będzie zajmować się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy:


-główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.
lub
-główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) po dniu 11 sierpnia 2022 r. po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny przysługuje:


-w wysokości 1 000,00 zł, w przypadku zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. w tym samym miejscu zamieszkania poniżej 5 MWh,
-w wysokości 1 500,00 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w  2021 r. w tym samym miejscu zamieszkania powyżej 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gospodarstwa domowego:


w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji: pompa ciepła, kolektory solarne, ogniwa fotowoltaiczne, małe siłowni wiatrowe;
-objętego pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
-objętego pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.


Dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem miejsca zamieszkania  przysługuje jeden dodatek elektryczny

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, gdzie źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną można składać:
1.     w formie elektronicznej

2.    w formie papierowej – MOPS Pl. B. Hoffa 3; Wisła

Wnioski o dodatek elektryczny można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Do wniosku o dodatek elektryczny trzeba dołączyć zaświadczenie określające ilość zużycia energii elektrycznej za 2021 r. Zaświadczenie wydaje dostawca energii elektrycznej

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle wypłaci zasiłek elektryczny do 31 marca 2023 r. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z budżetu państwa.


Podstawa prawna:
ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.z 2022 poz. 2127)

*Wniosek składany za pośrednictwem platformy ePUAP stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, należy odrębnie podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dostępne są różne metody podpisywania dokumentów elektronicznych. Najczęściej stosowaną, bezpłatną metodą jest podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym, którą można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.