Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Przysługuje osobom:

w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ( za 2022r.) w rozumieniu  art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu ( za 2022r) nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wskazaną kwotę, przy wypłacie świadczenia stosowana jest zasada “złotówka za złotówkę”. Zasada ta oznacza, że dodatek wypłacany jest w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Wnioski można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata do końca czerwca 2024 r.

Wnioski  złożone po dniu  30 kwietnia 2024r.  pozostawia się bez rozpoznania

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem  i wynosi

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób