Usługi – wypożyczalnia
W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem, powstała wypożyczalnia sprzętu.
W ramach wypożyczalni dostępne są:
1. łózko szpitalne elektryczne – 2 szt.
2. koncentrator tlenu – 1 szt.
3. chodziki – 2 szt.
4. krzesło toaletowe – 1 szt.
5. balkoniki – 2 szt.
6. materace przeciwodleżynowe – 2 sztuki
7. rotor rehabilitacyjny – 1 szt.
Wypożyczalnia swoją działalność opiera na Regulaminie, zamieszczonym poniżej: