dietetyk

Powiększ obraz

Nabór osób chętnych na świadczenie usług  

„Dietetyk”- projekt „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

ogłasza nabór osób chętnych na świadczenie usług dietetyka

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”.

 1. Stanowisko i miejsce pracy: dietetyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie / świadczenie usług  
 3. Wymagania: Usługi dietetyka mogą świadczyć:
 4. osoby posiadające dyplom dietetyka / lekarza

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,
 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

Usługi dietetyka w szczególności mogą polegać na:

 • porady indywidualne lub grupowe dla Seniorów,
 • rozpisanie indywidualnego jadłospisu,
 • monitorowanie masy ciała,
 • zachęcanie do poprawy nawyków żywieniowych w kontekście, posiadanych czynników ryzyka chorób,
 • sporządzenie diety,
 • prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Wymiar czasu pracy: 1- 17 h/m-c – w czasie trwania projektu, tj. do 31.12.2022r.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia                                  02 listopada 2021r. do godziny 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                        w Wiśle lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko dietetyka”.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone następującymi klauzulami, z których każdą należy własnoręcznie podpisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2019 r. poz.1781 )” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych (imię i nazwisko), jeżeli zostanie zawarta umowa o pracę”.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.mops.wisla.pl)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 855 35 53

Wisła, dnia 25.10.2021r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Wiśle

 mgr Magdalena Bosowska