usługi opiekuńcze

PROJEKT: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”

 NR:   WND-RPSL.09.02.05-24-0197/20-009

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

Projekt skierowany do 55 osób (34K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w woj. Śląskim w subregionie południowym  w gminie Wisła.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła o 55 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), w tym 18 osób z niepełnosprawnościami (11K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (12K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie  01.07.2021 – 31.12.2022.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:

1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 (6 opiekunek, 1 AON, 35 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 55

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 2. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa,  1h / mc usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 3. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 16 mcy, 80h/mc.
 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane przez 16 mcy dla 20 osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać następujących form wsparcia:
 5. zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno – kulturalne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 6. Porada psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
 7. Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
 8. Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 9. Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
 10. Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
 11. Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

– zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– zamieszkałe/ pracujące / uczące się  w Gminie Wisła,

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy ukończyli 65 rok życia

Aby zgłosić się do projektu należy:

 – zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym w załączonym linku,

–  wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również załączony w poniższym linku,

–  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 366 872,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 161 841,20 zł

Biuro projektu: MOPS Wisła, plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
   1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – osoba niesamodzielna
   1. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
   1. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
    w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
   1. Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)