wniosek o udzielenie informacji publicznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH ROZPATRYWANIA WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Wiśle reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3,
  tel. (33) 855 35 53, e-mail: mops@um.wisla.pl
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawę prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych stanową:

 • art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 2 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozdział 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
  (w zakresie wydania decyzji dotyczącej odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania).
 • Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani./Pana danych osobowych mogą one być ujawnione podmiotom

i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez Administratora i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w tym w zależności od formy złożenia zapytania: dostawcom usług teleinformatycznych lub pocztowych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający  
  z odrębnych przepisów prawa.
 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi) oraz do ograniczenia przetwarzania danych
  (w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania).
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych adresowych lub kontaktowych (adres e-mail) może uniemożliwić udzielenie Pani/Panu odpowiedzi.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.