Nagrywanie rozmów telefonicznych

INFORMACJA O NAGRYWANIU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚLE

W związku z wprowadzeniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle technicznych środków bezpieczeństwa w celu podniesienia jakości i rzetelności świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych oraz przetwarzaniem w wyniku tego Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych na numerach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle  reprezentowana przez Kierownika, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3,
  tel. (33) 855 35 53 , e-mail: mops@um.wisla.pl
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • zapewnienia wysokich standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników Urzędu, w tym udzielanie rzetelnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania osób zainteresowanych,
 • zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych,
 • zabezpieczenia interesu prawnego Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

4. Zakres zgromadzonych danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w trakcie rozmowy.

5. Podstawę prawną nagrywania rozmów telefonicznych i przetwarzania danych osobowych stanowią:

 • Zarządzenie Nr 13.2020 Kierownika MOPS w Wiśle z dnia 20 listopada 2020 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • art. 9 ust. 2 lit. f, czyli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani./Pana danych osobowych nagrania rozmów mogą być ujawnione i/lub przekazane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 3, okres wynosi 3 miesiące i po tym czasie nagrania ulegają zniszczeniu. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, poprzez uzyskanie potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące w celu ich zabezpieczenia, zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 •  ograniczenia przetwarzania danych , w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania, zgodnie z 18 RODO,
 • do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia informacji o czasie nagrania oraz wskazania numeru telefonu.

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa, dotyczących zakresu załatwianych
w Urzędzie spraw.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.