Jak uzyskać orzeczenie

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

WYMAGANDOKUMENTY:

  • wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie na stronie internetowej PCPR w Cieszynie, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego, lub odpowiednieo wniosek o wydanie orzeczenia podpisany  przez osobę pełnoletnią, składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z rodziców,
  • oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką którego znajduje się wnioskodawca, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Załączniki:

  • dowód osobisty do wglądu,
  • aktualny odpis aktu urodzenia dziecka (dotyczy wniosku dziecka do 16 r. ż.);
  • kserokopie i oryginały posiadanej dokumentacji medycznej tj. kart wypisowych ze szpitala, sanatorium;
  • posiadane aktualne wyniki badań specjalistycznych (opisy;  TK, MR, RTG, USG, EKG, EEG; spirometrię, audiogram) lub uwierzytelnioną kserokopię w/w dokumentacji medycznej tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył),kserokopie kartotek lekarskich potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę za zgodność z oryginałem pieczątką poradni (z ostatnich 2 – 3 lat leczenia) bądź oryginały aktualnych opinii: psychologiczna, logopedyczna – jeśli osoba lub dziecko korzysta z pomocy psychologa lub logopedy,
  • kserokopię (oryginał do wglądu) poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (jeśli było wydane w innym Zespole) lub orzeczenie  ZUS, KRUS,
  • kserokopię wyroku sądu (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

Ważne:
Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w jego sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym. Dokumentacja medyczna, której oryginalność nie jest uwierzytelniona za zgodność z oryginale, nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościul. Bobrecka 29, II piętro, pokój 125-126, 43-400 Cieszyn,poniedziałek – piątek 7.30-15.30, w czwartki do 17.00. W budynku znajduje się winda.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskaćw PCPR w Cieszynie pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia komisji orzekającej.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji.

Orzeczenie można odebrać osobiście w godz. 7.30-15.30 w ustalonym terminie w pokoju 125/126 lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

Osoby posiadające ważne orzeczenie – ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

OPŁATY: Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie – bez opłat.

DODATKOWE INFORMACJE:Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, badanie może się odbyć zaocznie (bez obecności Wnioskodawcy).

Uwaga! Posiadane zdjęcia RTG wnioskodawca nie składa wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.

PODSTAWA PRAWNA:Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1110)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.).