Program „Wspieraj Seniora”

Powiększ obraz

INFORMCJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  SENIORA UCZESTNICZĄCEGO W PROGRAMIE „WSPIERAJ SENIORA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle reprezentowany przez Kierownika z siedzibą: 43-046 Wisła, Plac Bogumiła  Hoffa 3, tel. (33) 855 35 53, adres e-mail: mops@um.wisla,pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.wisla.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem przez Panią/Pana do  Programu „Wspieraj Seniora” oraz w celach archiwalnych. Zakres danych obejmuje:

•    imię i nazwisko;

•    adres zamieszkania;

•    numer telefonu;

•    numer PESEL – w przypadku konieczności wykupienia recept;

•    inne dane ujawnione dobrowolonie przez Panią/Pana.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana w Programie „Wspieraj Seniora”.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne zgłoszenie przez Panią/Pana chęci udziału w ww. Programie oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO, określonego
  w następujących przepisach prawa:
 • Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora”;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych
  w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w tym Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, w celach i w zakresie wynikających z przepisów prawa. 

Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi zostały zawarte przez MOPS w Wiśle umowy na świadczenie usług, przy czym odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu „Wspieraj Seniora”, a następnie przez okres 5-ciu lat zgodnie z obowiązującą w MOPS w Wiśle Instrukcją kancelaryjną i przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 • W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania), przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  z siedzibą:  00 – 193 Warszawa ul. Stawki 2.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie to jednak prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.