Zespół informacyjno-konsultacyjny ds. pomocy rodzinie

Do zadań Zespołu należy:

  1. udzielanie terapeutycznej pomocy psychologicznej, w tym także w szkołach, przedszkolach, oraz w miejscach zamieszkania osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
  2. praca z osobami i rodzinami zaburzonymi i patologicznymi (profilaktyka, diagnostyka, terapia),
  3. praca socjalna w zakresie zapobiegania powstaniu problemów społecznych, wspierania i pomocy rodzinom dotkniętym tymi problemami,
  4. działania i określenie specjalności obejmują zakresy czynności pracowników.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi realizowana jest poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach szkoły jest dobrowolne i bezpłatne.