Klub Integracji Społecznej

Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu Gminy Wisła, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Klub ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.
Osoby korzystające z działań Klubu Integracji Społecznej:

  • Bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczeni do kategorii długotrwale pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie lub ruchowo,
  • Uzależnieni po zakończeniu programu psychoterapii,
  • Osoby opuszczające zakłady karne,
  • Osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań,
  • Matki samotnie wychowujące dzieci.


Głównym celem KIS jest:
· minimalizowanie skutków bezrobocia,
· promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
· przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
· pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.