Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie,
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
    Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.