świadczenia pieniężne


  • Zasiłek Stały
  • Zasiłek okresowy
  • Zasiłek celowy i specjalny celowy
  • Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  • Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
  • Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;