Zasiłek Pielęgnacyjny

Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia pielęgnacyjnego udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, pl. B. Hoffa 3  tel. 033 855 35 53

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pl. B. Hoffa 3

Warunki uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od sytuacji dochodowej

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła,
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).
2) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
3) jeżeli członkowi rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabeczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:
215,84 zł  miesięcznie


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności na komisję orzekającą.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie terminu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożony został wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.


PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (np. uzyskanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego, utrata orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, zmiany w treści orzeczenia, zmiana miejsca zamieszkania)

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek pielęgnacyjny o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny  (do wglądu)
2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej w przypadku ubezwłasnowolnienia (do wglądu)
3. Postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby niepełnosprawnej (kopia)
4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (kopia)
5. Decyzja ZUS/KRUS o pobieraniu świadczeń (kopia)
6. Zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
7. Zaświadczenie KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
8. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 

Wzór wniosku

Podstawa prawna

Ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.),

Rozporządzenia Rady Ministrów z 27.07.2018 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)