Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

INFORMUJEMY

Na nowy okres zasiłkowy  2019/2020  wnioski o przyznanie
specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać: Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.

– od 1 lipca 2019 – tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
                           portal Emp@tia lub portal PUE ZUS

– od 1 sierpnia 2019 – drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal
                          elektronicznie
                        
 

Szczegółowe informacje w sprawach specjalnego zasiłku opiekuńczego udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, pl. B. Hoffa 3,   tel. 033 522 35 53

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, pl. B. Hoffa 3

Warunki uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
1) osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny
2) małżonkom,
– jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
1) orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
2) orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

2) osoba wymagająca opieki:
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i
korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego:

– 620,00 zł  miesięcznie

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w
wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.
Wnioski o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo skompletowanymi dokumentami, z uwzględnieniem okoliczności dotyczącej daty rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W razie zbiegu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1) świadczenia rodzicielskiego lub
2) świadczenia pielegnacyjnego lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
   wychowawczego  lub
5) zasiłku dla opiekuna
– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad róznymi osobami.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.


Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.


Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowo przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania. Kolejny rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest po upływie 6 miesięcy

Podsatwą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na okres zasiłkowy 2019/2020  (tj. od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018

PRZYPOMINAMY !
W trakcie pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego należy zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty).
Niepoinformowanie instytucji wypłacającej specjalny zasiłek opiekuńczy o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.


       Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!
Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań!
Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”


Opiekun:

1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy (do wglądu)
2. Kopia świadectwa pracy / dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej /
decyzja ZUS o rezygnacji z pobierania świadczeń/
3. Zaświadczenie (oświadczenie) z PUP o niezarejestrowaniu jako osoba bezrobotna poszukująca pracy
(po utracie zatrudnienia)
4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy, że rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej, pobierania świadczeń z ZUS i KRUS związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.
5. Oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy, że nie legitymuje się własnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
6. Oświadczenie, że nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z innego tytułu
7. Oświadczenie, że nie pobiera specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę.
8. Oświadczenie, że na osobę wymagającą opieki inna osoba nie pobiera specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
9. Oświadczenie, że na osobę wymagającą opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury.
10. Oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy od kiedy sprawowana jest opieka nad osobą niepełnosprawną oraz na czym polega opieka nad osobą niepełnosprawną.
11. Opisać przebieg zatrudnienia (od… do… – nazwa zakładu pracy) od momentu podjęcia pierwszego zatrudnienia do ostatniego zatrudnienia / należy uwzględnić również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania świadczeń ZUS, KRUS, prowadzenia działalności gospodarczej/
12. Oświadczenia wszystkich dzieci osoby wymagającej opieki o nieubieganiu się specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę niepełnosprawną (z podaniem adresu zamieszkania, daty urodzenia, przyczynach nieubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy)

Osoba wymagająca opieki:

1. Dokument potwierdzający tożsamość  (do wglądu)
2. (Osoba powyżej 16 roku życia) – Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie o I grupie inwalidztwa.
(Dziecko do 16 roku życia ) – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
3. Oświadczenia (w przypadku posiadania jakichkolwiek wcześniejszych orzeczeń o niepełnosprawności) o posiadanych orzeczeniach (data uzyskania orzeczenia, stopień niepełnosprawności)
4. Dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa, wyrok rozwodu, wyrok separacji, akt zgonu) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie
5. Oświadczenie, że po śmierci współmałżonka / po rozwodzie /, nie został zawarty kolejny związek małżeński.
6. Dokument stwierdzający tożsamość małżonka oraz kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa małżonka.
7. Oświadczenie o posiadanych dzieciach (z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania).

Dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej rodziny osoby sprawującej opieką oraz rodziny osoby wymagającej opieki (wszystkich pełnoletnich członków obu rodzin)

1. Dokument potwierdzający stan cywilny opiekuna (wyrok rozwodu, wyrok separacji, akt zgonu) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie
2. Kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
3. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2018  – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
4. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018
5. Zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2018
6. Zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2018 w innej instytucji.
7. Przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2018
8. Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2018) gospodarstwa rolnego – wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
9. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku
a/ Oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w PUP, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2018 r.).
b/ Oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z  innych źródeł.
c/Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy…) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny – druk zaświadczenia
d/ Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
e/ Świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
f/ Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
g/ Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia – (kopia i oryg. do wglądu)
h/ Zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
i/ Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / wypisu z ewidencji działalności gospodarczej / lub wydruk CEiDG
j/ Oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
10. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Wykaz dokumentów na potrzeby ZUS celem ustalenia okresu opłacania składek emerytalno-rentowych dla osoby sprawującej opiekę:

1. Świadectwa pracy od początku zatrudnienia, umowy o pracę / zlecenie / o dzieło.
2. Zaświadczenie z P.U.P. o okresie zarejestrowania oraz okresie i wysokościach pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów.
3. Druk RP-7 z P.U.P. (w przypadku jeżeli osoba sprawująca opiekę była kiedykolwiek zarejestrowana w P.U.P. z prawem do zasiłku).
4. Zaświadczenie z Z.U.S. o okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresie i wysokościach opłacanych składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
5. W przypadku ubiegania się o ustalenie kapitału początkowego – decyzja o ustaleniu kapitału początkowego.
6. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy dzieci są pełnoletnie – kopie dowodów osobistych wraz z oryginałami do wglądu).
7. Oświadczenie, że w związku ze sprawowaniem opieki nad swoimi małymi dziećmi przebywała przed dniem 01.01.1999 r. na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
(wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2012 roku sygn. akt I UZP 1/11).


Wzór wniosku:

Podstawa prawna

Ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.),

Rozporządzenia Rady Ministrów z 27.07.2018 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)