Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. nr 1390, z 2019 r. poz. 730) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, natomiast rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W Gminie Wisła Miejski Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje na podstawie uchwały nr XLVIII/603/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiśle oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz  przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołów interdyscyplinarnych jest prowadzenie skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą realizując zadania związane z procedurą Niebieskie Karty. Celem działania grup roboczych jest zatrzymanie przemocy poprzez działania podejmowane w ramach procedury „Niebieska Karta” skierowane zarówno do osób wskazanych jako doznające przemocy, jak i do osób wskazanych jako stosujące przemoc.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy przedstawiciel jednej z wymienionych instytucji w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, a także przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Członkowie grupy roboczej spotykają się na regularnych posiedzeniach, na które zapraszane są osoby wskazane w procedurze Niebieskie Karty jako te, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz te, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Spotkania z każdą z tych osób odbywają się w innych terminach.

Poza posiedzeniami grupy roboczej ich członkowie współpracują z rodzinami, w których realizowana jest procedura Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji składają wizyty w miejscu zamieszkania, monitorują sytuację rodziny w zakresie bezpieczeństwa i ustania przemocy w rodzinie.

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.