Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

„Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2019 roku są dochody za rok 2018. 

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe”? 
 
WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

 • Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
 • Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka,
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką  prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną,
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2018 rok.
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018.

Alimenty otrzymywane na rzecz osób w rodzinie:

 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2018 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymywana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku).

Dokumenty wymagane do utracenia dochodu: Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2018 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2018 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – (zaświadczenie, w przypadku innego miasta niż Wrocław) i PIT 11 za 2018 rok z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2018 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło PIT 11 za 2018 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy o dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła i PIT 11 za 2018 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno – rentowego i PIT za 2018 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem- oświadczenie oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2018 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2018 rok wystawiony przez właściwy organ,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu

Dokumenty wymagane do uzyskania dochodu:

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2018 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2018 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2018 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: 

 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2018 rok, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy (zaświadczenie w przypadku innego miasta niż Wrocław i PIT 11 za 2018 z PUP,
 • uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za 2018 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT za 2018 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej oświadczenie o formie rozliczenia (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2018 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) – dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2018,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2018 rok wystawiony przez właściwy organ,
 • uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2018.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2018 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż dokumenty składane przez Klientów, które nie są wymagane w formie oryginału należy dostarczać w formie kserokopii wraz z oryginałem do wglądu.

UWAGA! WNIOSKODAWCY, KTÓRZY OBJĘLI DZIECKO OPIEKĄ PRAWNĄ SKŁADAJĄC WNIOSEK DOKUMENTUJĄ JEDYNIE DOCHÓD DZIECKA.